Súd: Poisťovne musia preplatiť prasknuté sklo

Konečne majú motoristi k dispozícii jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorým vydal vysvetľujúce stanovisko k škodám spôsobených na čelných sklách áut poškodených vymršteným kameňom.

„Stanovisko občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 3. júna 2014 Cpj 5/2014

Z odôvodnenia:

Podľa § 428 Občianskeho zákonníka svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať.

V niektorých právoplatných rozhodnutiach súdov nižšieho stupňa dochádza k výkladovým rozdielnostiam pri aplikácii uvedeného ustanovenia najmä pri riešení sporov o náhradu škody na čelnom skle motorového vozidla. K rozdielnostiam vo výklade dochádza najmä pri posúdení otázky, či vymrštenie kameňa spod kolies iného motorového vozidla je okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke dopravného prostriedku, a teda či v prípade, ak spôsobí takto vymrštený kameň škodu, prichádza do úvahy liberačný dôvod vyplývajúci z § 428 Občianskeho zákonníka.“

„Po vyhodnotení uvedených právoplatných rozhodnutí súdov nižších stupňov prijalo občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (§ 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a zmene a doplnení niektorých zákonov) na návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. októbra 2013 č. 42786/2013/51 toto stanovisko :

Aj škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke; zodpovednosti za túto škodu sa podľa § 428 veta prvá Občianskeho zákonníka nemožno zbaviť.“

Z uvedeného teda vyplýva, že ak klientovi poisťovňa aj napriek tomuto odmietne preplatiť náhradu škody na čelnom skle kvôli odletenému kameňu, môže sa obrátiť na súd, ktorý mu dá za pravdu. Na základe tohto stanoviska už totiž existuje jednotný právny výklad, podľa ktorého sa musí každý súd riadiť. Otázkou zostáva, či budú poisťovne k riešeniu týchto prípadov pristupovať už inak alebo budú aj naďalej zamietať náhrady škôd, a tým pádom sa vystavovať riziku platenia zbytočných súdnych poplatkov. Uvedené stanovisko totiž nahráva jednoznačne klientom.

*Podmienkami uplatnenia škody sú štandardne:

  • známy vinník
  • spísaný Záznam o nehode, kde vinník uzná vinu
  • nahlásená poistná udalosť v poisťovni vinníka